• Luftfoto
 • Luftfoto
 • Lade
 • Ejendommen
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Lade
 • Lade
 • Lade
 • Lade
 • Lade
 • Ejendommen
 • Lade
 • Lade
 • Teknik
 • Lade
 • Lade
 • Lade
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Alrum
 • Værelse
 • Køkken
 • Bryggers
 • Uudnyttet loft
 • Alrum
 • Værelse
 • Køkken
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Lade
 • Plantegning
Se billederne her
Se flere billeder fra ejendommen

Ørbækvej 15
Ørbæk, 5683 Haarby

Ejendomskategori Kvæggård
Kontantpris 25.000.000
Areal ha 117.6
Udbetaling 25.000.000
Sagsnummer 211491
Gem Gemt
 • Grundstørrelse Ha
  117.6
 • Kommune
  Assens
 • Energimærke
  G
 • Byggeår
  1916
 • Boligareal
  351 m²
 • Prishistorik
  0%
 • Driftsbygninger
  4842 m²

Mælkeproduktion 180 årskøer Jersey - 118 ha – Vestfyn

Overordnet:

Mælkeproduktionsejendom beliggende ved Snave på Vestfyn.
Den samlede drift omfatter ca. 180 årskøer Jersey med tilhørende opdræt.

Hertil kommer planteavlsbrug med markplan på ca. 149,5 ha., hvoraf ca. 104,28 ha. jf. markplan 2020 er i ejerregi, heraf 103,15 ha. i omdrift og 1,13 ha i vedvarende græs.
Øvrige arealer er forpagtede arealer, fordelt på ca. 7 forpagtningsaftaler.

Jorden ligger overordnet med en god arrondering, dog er arealer beliggende ved Brunsmose med en længere afstand fra hovedejendom ca. 8 km. af vej, hvorfor disse arealer også p.t. er bortforpagtet.

Jorden er i god dyrkningstand, og der budgetteres med ca. 12.000 FE i majs og ca. 7,5 tons i vinterhvede.

Der medfølger betalingsrettigheder med tillæg i forhold til markplan.

Mælkeproduktionen ligger p.t. på ca. 10.634 kg. EKM pr. årsko, og med pænt DB pr. årsko på ca. kr. 15.100 i 2020.
Produktionen er samlet på Ørbækvej 15, hvor alle produktionskvadratmeter er udnyttet.
Staldbygninger er hovedsaligt fra 2005, samt med udnyttelse af de oprindelige bygninger af ældre dato.
Fornuftige udenomsarealer samt oplagringskapacitet i plansiloer, der dog trænger til ny belægning.

Miljømæssigt er ejendommen i 2004 godkendt til 160 stk. malkekøer Jersey og 175 stk. opdræt Jersey, svarende til 203,7 DE i 2004, omregnet til 279,3 DE i 2019.
Registreret produktion ved seneste miljøtilsyn i 2019 udgør 274,2 DE.

Der hører en god ejerbolig med til ejendommen, suppleret med medarbejderbolig på Gl. Skolevej 7, beliggende som naboejendom.

Samlet en god enhedsstørrelse, med god sammenhæng mellem jord og produktion til fortsat mælkeproduktion.
Detailbeskrivelse:

Jorden:
Af det samlede jordtilliggende på 117,59 ha., indgår ca. 103,15 ha. som dyrkbart areal i omdrift, og herudover ca. 1,13 ha. i vedvarende græs.

Der er forholdsvis god arrondering af ejendommens jordtilliggende. Ca. 60 % af jorden ligger samlet i umiddelbar nærhed af driftsbygningerne. Ca. 30 % ligger samlet ca. 2 km. fra driftsbygningerne med gode tilkørselsforhold. Dog ligger arealer ved Brunsmose 9 i en skønnet for lang afstand i forhold til rentabel drift, hvorfor disse arealer 10,94 ha også er bortforpagtet for 2021.

Jordens er af blandet bonitet, ifølge bonitetskort svingende mellem JB 3, 4, og 5.

Samlet betragtes jorden under et som værende forholdsvis god og dyrkningssikker, med oplyste gode gennemsnitsudbytter.

Arealer ud over dyrkbart areal ca. 13,3 ha., udgøres af hegn, skov, krat, mose, naturarealer, samt bygningsarealer med have, gårdsplads og veje.

Forpagtninger:
7 forpagtningskontrakter af varierende størrelser på i alt ca. 53,6 ha., med god arrondering i forhold til ejede arealer.
I et salg tilstræbes det, at køber kan indtræde i disse forpagtninger, om ønsket.


Betalingsrettigheder:
Der rådes der over i alt 158,73 stk. betalingsrettigheder inkl. midlertidigt overdragede rettigheder tilknyttet forpagtninger.

Der er overskydende ejede rettigheder i forhold til ejen markplan.

I handlen medgår betalingsrettigheder svarende til ejet areal i markplan, svarende til ca. 104,28 stk.

80,81 stk. med værdi på kr. 1.962 pr. stk. før grønt tillæg og kr. 2.892 inkl. 47,443 % grønt tillæg
20,12 stk. med værdi på kr. 1.538 pr. stk. før grønt tillæg og kr. 2.267 inkl. 47,443 % grønt tillæg
3,35 stk. med værdi på kr. 1.445 pr. stk. før grønt tillæg og kr. 2.130 inkl. 47,443 % grønt tillæg.

I alt 104,28 rettigheder med samlet værdi på ca. 286.450 inkl. grønt tillæg, svarende til ca. kr. 2.746 pr. stk. i vægtet gennemsnit og ud fra 2020 værdier.

Der er noteret pant i rettighederne, der forudsættes frigivet i forbindelse med endelig handel.


Driftsbygninger Ørbækvej 15, 5683 Haarby.
Kostald:
Opført år 1995 om/tilbygget år 2005 jf. BBR på 804 m2.
Indrettet med bred fodergang, sengebåse med madrasser vendt på tværs af stalden, gangarealer med spalter. Sildebensmalkestald 2x9 (60 graders position) med kraftfodertildeling.
Tilbygget afdeling til velfærds/opstartsafsnit på dybstrøelse.
Sammenbygget med kostald/ungdyrstald.

Kostald/ungdyrstald:
Opført år 2005 jf. BBR på 1488 m2.
Indrettet til malkekøer og opdræt med bred fodergang i midten, sengebåse med madrasser, gangarealer med spalter. Modsat side af fodergang indrettet med dybstrøelsesareal med repos ved fodergang. Anvendes til opstartshold malkekøer og opdræt.
Sammenbygget med kostald.

Sengebåse generelt ca. 3 år gamle.

Goldkostald/kælvningsafdeling:
Opført år 1957 senere ombygget jf. BBR på 240 m2.
Indrettet med fodergang, dybstrøelsesbokse til goldkøer og kælvningsafdeling.

Kalvestald:
Opført år 1972 ombygget år 1992 jf. BBR på 312 m2.
Indrettet til kalve/opdræt i fællesbokse på dybstrøelse.

Lager/hestestald
Opført år 1972 tilbygget år 1979 jf. BBR på 160 m2.

Fyrrum på ca. 12 m2.
Anvendes til fyrrum, stoker- og fastbrændselsfyr.

Maskinhus:
Opført år 1985 jf. BBR på 346 m2.
Anvendes til opbevaring af maskiner.

Foderlade:
Opført år 2000 jf. BBR på 1078 m2.
Anvendes til opbevaring af halm og råvarelager m.m..

Plansiloer og beton areal:
Plansilokapacitet på i alt 2.700 m3, fordelt på 1.400 m3 og 2.300 m3 jf. forsikringspolice. Plansiloanlæg trænger til nyt slidlag i bund.
Det øvrige betonareal anvendes til småkalve i hytter, læsseplads m.m.

Gylletanke:
Opført år 1992 jf. BBR på 1530 m3. - anvendes til ensilagesaft og overfladevand samt maskinvaskevand
Opført år 2005 jf. BBR på 4000 m3.

Begge beholdere er godkendt i 2012.

Gl. skolevej 7:
Maskinhus:
Opført år1985 jf. BBR på 414 m2.
Anvendes til planlager til opbevaring af korn.

Stuehus:
Boligen på Hovedejendommen Ørbækvej 15, 5683 Haarby:
Boligareal 230 m2.
Opført 1916 om/tilbygget i 1970 løbende renoveret og fremstår som en velholdt og nutidig bolig.

Medarbejderbolig.
Boligen på Gl. Skolevej 7, 5683 Haarby:
Boligareal 121 m2.
Opført 1985 løbende renoveret og fremstår som en velholdt bolig og nutidig bolig.
Boligen er udlejet til medhjælper.

Maskiner:
Der medfølger maskinpark i den udbudte pris. Oplistning heraf i salgsopstilling.
Maskiner, hvorpå der er leasing og købekontrakter, indtræder køber i ud over købsprisen.

Besætning:
Besætningen består jf. besætningsliste af 18.05.2021 af 186 køer og ca. 177 stk. opdræt af racen Dansk Jersey.
Besætningen fremstår som velpasset og velplejet med generel høj sundhedsstatus og meget god ydelse.

Jf. indleveret kvægnøgle for 4. kvartal 2020, ligger EKM pr. årsko på 10.500 kg ud fra ydelseskontrol, og leveret på mejeri 10.146 kg EKM.
DB/årsko ligger på kr. 15.174 for 12 måneder 2020.

Jf. seneste indleveret mælkeproduktionsopgørelse ligger EKM på 10.634 kg. (april 2020 til marts 2021)


Miljøgodkendelse:
Jf. indleveret miljøtilsynsrapport fra 25. juli 2019 er den oprindelige godkendelse fra 2004, og udgøres af 160 stk. malkekøer jersey og 175 stk. opdræt jersey, på godkendelsestidspunktet 203,7 DE, svarende til omregnet 279 DE i 2019.
På tilsynet blev DE opgjort til 274,2 DE, bestående af 183 køer, 143 stk. opdræt fra 0-6 måneder og 96 stk. opdræt fra 6-24 måneder.


Samlet:
Besætningen er velpasset med dokumenteret god ydelse gennem en længere årrække og generelt højt sundhedsniveau.

Staldbygningerne er indrettet, så de sikrer en optimal pasning og en effektiv arbejdsgang.
Der er god logistik omkring opbevaring af grovfoder og råvarer. Dette sikrer en effektiv arbejdsgang ved blanding af foder og udfodring til alle dyregrupper.

Markbruget er veldrevet. Forholdsvis god arrondering, ca. 60 % af de ejede arealer ligger inden for en afstand ca. 500 meter fra staldbygningerne og plansiloanlæg, med forholdsvis store og sammenhængende marker og gode tilkørselsforhold. Jorden er i overvejende grad i dyrkningssikker stand, dog arealer i mildere bonitet, men med ganske gode udbytter år efter år.

Driften giver i sin helhed et indtryk af god effektivitet og gode produktionsresultater, godt håndværk og godt landsmandskab.
Bygningsmassen giver i sin helhed indtryk af at være pæn og velholdt.

Udbudspris:
Den udbudte pris er for den faste ejendom, ejede maskiner, besætning som ovenfor anført og betalingsrettigheder.
Beholdninger tilkøbes ud over udbudspris til dagsværdier pr. overtagelsesdagen.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kontakt

Palle Jespersen

Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen
Ansv. Indehaver
Valuar
Ejendomsmælger, MDE
  vcard

Ring til Palle

6611 7755

2170 9541

Eller send en besked

For- og efternavn*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Denne side anvender reCAPTHA som er beskyttet af Googles Privat Politik og Servicevilkår.
Besøg mæglerforretningen og se hvad de ellers har til salg i området

Lignende ejendomme

Sorter efter:

Bestil salgsvurdering
Indlæser...
Internet Explorer understøttes ikke
Du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Brug en af følgende browsere til at besøge vores side.