• Luftfoto
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Disponibel
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Disponibel
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Værelse
 • Værelse
 • Køkken
 • Køkken
 • Køkken
 • Plantegning
Se billederne her
Se flere billeder fra ejendommen
Solgt

Åvej 6 og Maegyden 4, 5 samt bygningsløse Maegyden 900 og 0 - Nordøstfyn

Ejendomskategori Svinegård
Kontantpris -
Areal ha 64.5
Udbetaling -
Sagsnummer 211574
 • Grundstørrelse Ha
  64.5
 • Kommune
  Kerteminde
 • Energimærke
  G
 • Byggeår
  1883
 • Boligareal
  220 m²
 • Driftsbygninger
  7692 m²

Rønninge Aagaard - Udbud for konkursbo - Opformeringsbesætning 750 søer - 64 ha - Østfyn

Udbud for konkursbo med fuld ansvarsfraskrivelse.

Overordnet drift:

Den samlede drift omfatter fremadrettet opformeringsbesætning med 750 landracesøer forventelig rød SPF pr. medio maj 2022, fuldt ud indkørt i løbet af 2022.
Overordnet produktion af ca. 25.000 smågrise årligt.
Alle fravænnede grise transporteres til Lundsgaard, her fra sælges 7 kg.s galtgrise til DTL. Sopolte transporteres til maegyden 5 ved ca. 30/35 kg., hvorefter de sælges til Danbreed.

Anlægget på Åvej er til 7 kg produktion, hvorfor smågrise som ovenfor nævnt transporteres til lejede stalde på Lundsgaardsvej 6, 5540 Ullerslev (2,5 km. fra Åvej), hvor der er
Kapacitet til ca. 17.000 smågrise fra 7-30 kg. Staldene på de lejede faciliteter er i god stand, og særdeles anvendelige i driften.
Der er etableret jordvarme til staldene. Gylle aftages i tank fra ejer af ejendommen.

Polteproduktion vil foregå fra dels de lejede stalde (ca. 4.000 polte), og ca. 4.000 overføres til ejet facilitet på Maegyden, hvor der dels laves opformering til egen avl, og salg til opformering.

På ejerniveau udgør produktionens således:
- 750 søer med 7 kg produktion samt egen avl til udskiftning samt
- 4.000 polte fra 30 kg på Maegyden 5 inkl. egenproduktion af polte.

Bedriften er således afhængig af de lejede faciliteter for det samlede produktionsflow.

Der indkøbes korn i høst hos naboer.
Det samlede markbrug udgør 64,94 ha. Heraf er ejet markbrug på 54,36 ha ud af tinglyst areal på 64,4 ha. Markbruget på 54,36 ha udgøres af 52,4 ha i omdrift og 1,96 ha permanent græs.


Åvej 6, 5550 Langeskov
Rønninge Ågård - Hovedejendom med samlet 46,9 ha.
Jordmæssigt er der tidligere gravet grus på en del af ejendommen, hvorfor der ikke er tale om stærk jord, men nærmere god majsjord, hvorfor ejer også har omlagt drift, således der nu kan fodres med ensileret kernemajs,hvilket giver god mening.
Der avles i omegnen 10.000 FE pr. ha. i kernemajs, med opbevaringskapacitet til ca. 400.000 FE, der rækker til et års forbrug.

Af det samlede areal er ca. 38,22 ha i omdrift og 1,23 ha omlagt i permanent græs. Øvrige arealer udgøres af småskov, hegn, natur og areal ved bygninger.

Der er drikkevandsboringer på arealet med pålagt BNBO.
Køber opfordres til at gøre sine egne undersøgelser omkring muligheder/begræsninger i forhold hertil, idet sælger ikke påtager sig ansvar herfor.

Selve ejendommen ligger tæt på Rønninge by, men dog med fin beliggenhed for enden af egen allé, og ydermere med etableret stikvej, således mest mulig drift ledes uden om byen.

Produktionsbygninger:
Staldene er i det væsentlige opført i 2002 og 2008, med ydervægge i isoleret søstenselementer og eternittage.
Staldene er fritliggende med godt indgangsparti med fine personaleforhold, og en samlet god logistik.
Overordnet indeholder staldene samlet 224 sidevendte farestier med gode farestimål og god kapacitet til nuværende produktion.
Farestaldene er opdelt med 6 afsnit af 32 farestier og 2 farestalde med 16 farestier. Den ene faresektion med 16 farestier fra 2008 har installeret unifeeders.
Heraf er 80 farestier fra 2002 og 144 farestier fra 2008.
Gulvvarme i huler, tørfoder fra eget mølleri.

Drægtighedsstald med transponderfodring opdelt i 5 sektioner af ca. 70 søer + 8 syge og aflastningsstier. Stalden opført i 2002 med forlængelse i 2008.
Stalden er opført over fritbærende stålspær åbnet til kip, med masser af luftvolumen. En god rolig drægtighedsstald.
Hver sti indeholder to ugehold.
5 stk. Datamix transponderstationer, opgraderet med vådfordringsanlæg Skiold-Echberg.
Der fodres med vådfordring med døgnåbne stationer - indhold af kernemajs op mod 60% i dagsration.

Løbe/kontrolstald fra 2008 med 264 bokse i 8 rækker af 33 med fire ornegange. Herudover 11 poltestier samt storsti til ca. 25 gylte med transponder-trænestation for gylte.
Foderforsyning er vådfodring, ligeledes med dagsrartion af crimpet majs med op mod 60%.

Poltestald og smågrisestald indrettet i oprindelig bygning fra 1979 på ca. 479 m2. Stalden er renoveret i 2008, med plads til ca. 150 polte, samt klimastier med plads til ca. 400 smågrise til 30 kg.
Poltestald anvendes p.t. til højdrægtige søer fra et ugehold, der går i sti i en uge forinden flytning til farestald. Herudover indrettet trænestation til polte, der har ekstra behov for indlæring i transpondersystemet.

I den ene længe i det oprindelige bygningssæt ved gårdsplads er der indrettet poltestald til egen avl af landracesøer, hvor disse går til ca. 30 kg. forinden flytning til Maegyden 5.

Der indkøbes korn fra naboer, der indvejes på 60 tons brovægt (leaset), og indlagres via korngrav med 40 tons anlæg med kornrenser i silobatteri bestående af to siloer a´250 tons fra ca. 2012 og 1 stk. a´80 tons fra 2016.
Kornet køres igennem gennemløbstørreri, og efter forrensning er kvalitet i top.
Vådfodring i foderlade med Big Dutchman anlæg med restløs fodring, samt Skiold tørfordringsanlæg med råvaresiloer.
I samme bygning planlager til crimpet majs med plads til ca. 300 tons, fordelt i to sektioner a ´ca. 150 tons.

Gyllebeholderkapacitet 3 Gylletanke af hhv. 1250, 1275 og 2.500 m3, i alt ca. 5.000 m3.

Ejendommens miljøgodkendelse er fra 2006, omfattende produktion på 750 søer, med 21.000 smgrise til 9 kg., samt 650 polte fra 9 - 102 kg. - på godkendelsestidspunktet 206,1 dyreenheder.

De oprindelige bygninger ved stuehus, der danner rammen om gårdsplads fremtræder pænt og vedligeholdte. Herudover fritliggende ældre maskinhus.

Pænt og passende stuehus til den samlede driftsenhed.

Opvarmning fra fritstående halmfyr.


Maegyden 5, 5550 Langeskov
Oldelundgård
Ejendommen erhvervet i 2018 med 2,2 ha. samlet areal, alene erhvervet som produktionsejendom.
Køreafstand fra hovedejendom igennem Rønninge by ca. 1,5 km. (fugleflugt ca. 1 km).
Af ejendommens areal er ca. 0,73 ha. med i den samlede markplan udlagt i permanent græs.
Produktionsanlægget er herefter indrettet til 1.100 stipladser til polte fra 30 kg., med forventet fremadrettet leverance af 4.000 sopolte til Danbreed inklusive eget opdræt af ren landrace.
Det har været nuværende ejers plan at udvide anlægget til at omfatte hele polteproduktionen på ca. 8.000 polte årligt, ved opførelse af ny stald. således at al polteproduktion kan ske fra Oldelundgård.

Staldene er gennemgribende renoveret.
Fritliggende sektion indrettet til polteproduktion med vådfoderforsyning og restløs fodring.
Der er nedlagt slanger i kummer til gyllenedkøling.
Herudover stald indrettet til egen polteproduktion til avl af landracesøer, der overføres internt fra Åvej 6 ved ca. 30 kg.
Stalden rummer ligeledes prøvestation til transponderanlæg.
Stalde vandforsynes fra egen boring. Stuehus forsynes med vandværksvand.

Der er investeret i silobatteri på 3 stk. siloer a´250 tons og oplagringskapacitet i god foderlade på ca. 200 tons, i alt opbevaring på ca. 1.000 tons korn, samt male/blandeanlæg.
Disse ses ikke anført på BBR.

Gyllebeholderkapacitet på oplyst 1.800 m3. fra 1991.

Miljøgodkendelse fra 2014 omfattende 3.900 smågrise fra 7-30 kg. samt 4.344 slagtesvin fra 30-102 kg.

Pænt fritliggende stuehus, delvist renoveret som medarbejderbolig.
P.t. er en bolig fuldt ud indrettet til god medarbejderbolig i halvdel af stueetage.
Øvrig bolig klar til renovering, og vil kunne indrettes til ca. 4 gode medarbejderbeboelser.

Maegyden 900 og Maegyden 0, 5550 Langeskov
To bygningsløse ejendomme tilkøbt ind til driften i 2018, og beliggende naturligt ind til Åvej 6, med jorden liggende mod Maegyden 5.
Samlet 15,23 ha., med samlet markplan i omdrift på 14,18 ha. fordelt i to marker


Maegyden 4, 5550 Langeskov
Tilkøbt udlejningsejendom med tæt placering til Maegyden 5. Vil fremadrettet kunne anvendes til medarbejderbolig tilknyttet driften.
P.t. udlejet til tredjemand for kr. 4.500 + forbrug pr. måned.


Samlet set et særdeles godt og strømlinet produktionsapparat, med god indretning til opformering, heruder fin kapacitet i farestalde og løbe/kontrolstald.
Ved nuværende produktion afhængighed af lejet staldfacilitet på Lundsgård, der ligeledes er indrettet til strømlinet produktion og med kort køreafstand.
God intern logistik.

Ejendommen sælges i fuld drift.
Den udbudte pris omfatter fast ejendom samt tilknyttet maskinpark, men excl. besætning og beholdninger.

Køber skal derfor ud over udbudspris tilkøbe beholdninger til dagsværdi samt tilkøbe besætning, hvor værdi opgøres til dagsværdi som opformeringsbesætning rød SPF.
Værdiopgørelse af besætning foretages af svinebrugskonsulent med indsigt i opformering.

Som nævnt indledningsvist sælges ejendommen med fuld ansvarsfraskrivelse som konkursbo.
Igangværende byggesager, miljø etc. overtages som disse forefindes i forbindelse med udbud, idet sælger ikke foretager sig yderligere desangående.

Der ønskes alene seriøse henvendelser.

Læs mere om ejendommen Luk

Kontakt

Palle Jespersen

Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen
Ansv. Indehaver
Valuar
Ejendomsmælger, MDE
  vcard

Besøg mæglerforretningen og se hvad de ellers har til salg i området

Lignende ejendomme

Sorter efter:

Indlæser...
Internet Explorer understøttes ikke
Du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Brug en af følgende browsere til at besøge vores side.