Multi-funktionelt landbrug: Din vej til et mere bæredygtigt landbrug

Gode klimaløsninger skyller i disse år ind over Danmark. Det gælder også for landbruget. Bliv klogere på, hvordan multifunktionel jordfordeling kan være en vej til at optimere dit landbrug i en mere bæredygtig retning.

Frem til 2022 er det muligt at søge midler fra Landbrugsstyrelsen til at gennemføre såkaldt multifunktionel jordfordeling. Ifølge landbrugsmægler Dan Gørtz, der er medindehaver af Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen, kan en multifunktionel jordfordeling være en oplagt løsning, hvis man som landmand har spredte jorde og gerne vil gøre en forskel for lokalsamfundet. 

-Ved at indgå et samarbejde med lokalsamfundet og kommunen om en multifunktionel jordfordeling, kan du som landmand gøre noget godt for klimaet og dit lokalområde på én gang. Samtidig kan jordfordelingen blive en besparelse for dig som landmand, når du samler dine aktiviteter smartere – fx tættere på bedriftens bygninger, siger Dan Gørtz.

Måske har du hørt om multifunktionel jordfordeling – men hvis ikke, følger her en forklaring på, hvordan det kan vise sig som en god løsning for dig. 

Et væld af muligheder
Folketinget har besluttet at afsætte 150 mio. kr. i perioden 2020-2022 til at fremme multifunktionel jordfordeling. Formålet med puljen er at tilskynde lodsejere og kommuner til at indgå frivillige handler om arealomlægning. 

Her skal køb og salg af jorde realisere multifunktionelle projekter, der bl.a. kan fremme rent vandmiljø, friluftsliv, udvikling af landdistrikter, reduktion af drivhusgasser og en bedre arrondering af dansk landbrugsjord. Og en god multifunktionel jordfordeling muliggør naturprojekter, hvor flere hensyn i det åbne land samtænkes.

Konkret kan et jordfordelingsprojekt fx dække over, at du som landmand overtager jorden omkring et åløb, der ofte løber over sine bredder, som kan gøres til vådområde. Kommunen overtager så en del af din jord i bytte, som kan omdannes til naturområde og græsningsareal til gavn for borgerne i lokalområdet.

Ordningen kan være særlig fordelagtig for dig som landmand, hvis du ønsker enbedre sammenlægning af jorde, der i dag ligger adskilt af vej, andre lodsejeres jorde eller lignende. Og ved at søge om midler hos Landbrugsstyrelsen, kan du spare en række omkostninger ved jordfordelingen. 

Natur, lokalsamfund og landbrug
Tanken med projektet er at fremme og optimere fordelingen af danske jorde, så samspillet mellem natur, dyreliv, fritidsliv og landbrugsdrift bliver bedre.Typisk foregår en multifunktionel jordfordeling mellem en lodsejer, kommunen og Landbrugsstyrelsen.

Ifølge Dan Gørtz kan du som lodsejer have gavn af at alliere dig med din lokale Nybolig-landbrugsmægler som partner i processen.

-Vi kender dansk landbrug indgående, og vi er eksperter på vores område. Det kan være en hjælp for dig at have en fagmand ved din side, som kan rådgive dig i processen og repræsentere dine ønsker, fremhæver Dan Gørtz.

Sådan dækker puljemidlerne
Godkender Landbrugsstyrelsen din ansøgning, dækker puljemidlerne over en gratis jordfordeling. Det betyder, at styrelsen gennemfører en jordfordeling og dækker alle omkostningerne i forbindelse med processen. Det gælder bl.a. omkostninger til administration, forundersøgelse af ejendom, planlægning af jordfordelingen, tinglysningsafgift og landinspektørarbejde.

Puljemidlerne dækker ikke omkostninger til fx lodsejerkompensation, selve projektanlægget, udgifter til ekstern rådgivning og lånoptagelse.

I ansøgningen skal bl.a. vedlægges budgetplan for de samlede udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse samt oplysninger om finansieringskilder. Finansieringskilder kan fx være nationale og EU-tilskudsstøtteordninger, private fonde eller kommunale midler.

Går som varmt brød
Første ansøgningsrunde, der fandt sted i perioden marts til maj 2020, er gået over alt forventning. Her forventede Landbrugsstyrelsen ansøgninger for ca. 2.000 hektar jord men modtog ansøgninger for 4.500 hektar.

Overansøgningen giver et billede af, at kommuner og lodsejere kan se fordele i de langsigtede effekter af at sammenlægge landbruget ud fra flere hensyn på samme tid.

-Landbrugsstyrelsen har en bunden opgave om at fremme de nationale interesser. Og flere af dem er tilmed direktivforpligtelser, som Danmark har forpligtet sig til at arbejde hen mod sammen med resten af EU. Det er en opgave, vi som mæglere gerne vil understøtte, afslutter Dan Gørtz.

Pilotordningen skal samle erfaringer med multifunktionelle jordfordelinger, og de skal tjene som input til en eventuel senere og større jordreform.

Multifunktionel jordfordeling - kort fortalt 

  • Du kan søge om multifunktionel jordfordeling via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

  • Der er afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling i perioden 2020-2022. Ud af dem er 46 mio. kr. afsat til jordfordelingsprocesserne og administration, 94 mio. til en jordpulje til opkøb af erstatningsjord og 10 mio. kr. som bistand til kommunerne. 

  • Landbrugsstyrelsen forventer, at 6.000-7.000 hektar jord vil blive fordelt i løbet af perioden (60-70 km2).

  • For at få del i puljen, skal dit jordfordelingsprojekt leve op til en række krav – bl.a. være en jordfordeling på mellem 100-1.000 hektar, understøtte mindst tre nationale interesser (fx rent vandmiljø, drivhusgasreduktion og skovrejsning) – heraf én med karakter af direktivforpligtelse samt være lokalt forankret.
Indlæser...