• Luftfoto
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Køkken
 • Badeværelse
 • Fyrrum
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Terrasse
 • Ejendommen
 • Køkken
 • Køkken
 • Køkken
 • Stue
 • Stue
 • Stue
 • Stue
 • Stue
 • Spisestue
 • Badeværelse
 • Soveværelse
 • Soveværelse
 • Værelse
 • Værelse
 • Ejendommen
 • Lade
 • Lade
 • Lade
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Område
 • Område
 • Område
 • Område
 • Område
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Fyrrum
 • Plantegning
Se billederne her
Se flere billeder fra ejendommen

Brandholmvej 11
5672 Broby

Ejendomskategori Svinegård
Kontantpris 33.500.000
Areal ha 170.2
Udbetaling 33.500.000
Sagsnummer 211470
Gem Gemt
 • Grundstørrelse Ha
  170.2
 • Kommune
  Faaborg-Midtfyn
 • Energimærke
  E
 • Byggeår
  1848
 • Boligareal
  469 m²
 • Prishistorik
  0%
 • Driftsbygninger
  9109 m²

Svineproduktion/planteavl 700 søer med 30 kg. produktion ca. 170 ha.

Bækgården udbydes til salg i fuld drift.

Særdeles velpasset bedrift, hvor produktionsanlæg fremstår opdateret med meget strømlinet og effektiv produktion/arbejdsgang.

Den samlede bedrift består af ejet jordareal på fire ejendomme på i alt ca. 170 ha, hvoraf ca. 154 ha indgår i markplan heraf ca. 140,6 ha i omdrift (bortforpagtet) og 13,46 ha i ejerregi fordelt med ca. 5,31 ha. omdriftsarealer (sekundære arealer/brak med genopdyrkningsret, og 8,15 ha. permanent græs m.v.

Omdriftsarealer er fra 2020 bortforpagtet, hvor forpagter aftager gylle fra produktion samt leverer halm til produktion.

Produktion:
Produktionsomfanget omfatter ca. 700 søer med 30 kg's produktion med oplyst to faste danske aftagere på størsteparten af produktionen (ca. 20.600 smågrise årligt p.t.) på halvt pulje og halvt beregnet notering + tillæg på 33 kr. - ca. 526 kr. pr. 30 kg gris pr. 1. juni 2021.

Systemet er ikke presset, og kan reelt kapere en lidt større produktion - skønnet 730 søer.
Status Blå spf + myc.

Levering af gylle og dybstrøelse til henholdsvis Fangel og Heden biogas.

Soproduktion på hovedejendommen Brandholmvej 11, og smågriseproduktion/indkøbte polte og restproduktion af slagtesvin på Bagmarken 4. Øvrige to ejendomme er bygningsløse ejendomme.

Miljømæssigt er hovedejendommen Brandholmvej 11 godkendt til 700 årssøer og 975 stk. slagtesvin 30 - 102 kg på tilladelse fra 2006. Godkendelsen ikke udnyttet fuldt ud, da der ikke er slagtesvineproduktion.

På Bagmarken er der tilladelse til 25.480 smågrise fra 5,5 kg til 30 kg, og 1.500 slagtesvin fra 30-110 kg Faktisk produktion på polte og slagtesvin på ca. 950 stk. årligt, hvorfor denne tilladelse heller ikke er fuldt udnyttet.

Bedriften har i 2009 været undersøgt for udvidelsesmuligheder hvor det maksimale potentiale skønnes til ca. 2.100 søer og 75.000 smågrise, hvorfor der for den driftige landmand skønnes udviklingspotentiale på bedriften.

Bopæl for ejer og familie på Brandholmvej 11 og medarbejderbolig på Bagmarken 4.


Jorden:
Samlet areal på de fire ejendomme udgør i alt ca. 170 ha med en rigtig god arrondering.

Arealer i omdrift er jf. kortinfo generelt JB4 og JB6. I praksis er jorden af varierende bonitet fra lettere jord til mere svær lerjord. Overvejende god og dyrkningssikker jord i veldrænet stand. Der er generelt tale om sen jord som er gældende for hele området.

Arealer ud over dyrkbare arealer, ca. 16 ha, udgøres af naturligt areal ved bygninger, jagtremiser med biotopplan, hegn, veje og naturarealer.
Der er lagt vægt på en særdeles god jagt på ejendommen.

Jorden er bortforpagtet på god kontrakt, hvormed ejer kan koncentrere sig fuldt ud om svineproduktionen.
Arealer med permanente græsser m.v. indgår i ejers markplan, og er ikke bortforpagtet.

Fordeling.
Arealer i omdrift jf. kortinfo: 140,60 ha
Arealer med permanent græs m.v. 13,46 ha.
Markplan i alt 154,06 ha
Øvrige arealer 16,18 ha
I alt tinglyst areal 170,24 ha

Der forudsættes at medfølge almindelige betalingsrettigheder i forhold til samlet markplan.

Gyllebeholderkapacitet:
Brandholmvej inkl. to beholdere på mark: 2.000 m3, 800 m3, 1050 m3 samt 1.300 m3.
Bagmarken 1.500 m3.

Fra Bagmarken levering til Fangel biogas.
Fra Brandholmvej levering til Heden biogas, der tillige aftager dybstrøelse.
Herudover lejet gyllebeholder tilknyttet gylleaftale.
Samlet god sammenhæng og placering af gyllebeholdere i forhold til markdrift.


Brandholmvej 11, 5672 Broby:
Hovedejendom og bopæl for ejer og dennes familie:

Hele ejendommen fremstår generelt i god stand, facader og udenomsarealer fremtræder pæne og tage er generelt skiftet så de fremstår i god stand.

Stuehus:
Stuehuset fremstår som en god, velholdt og almindelig beboelse til bedriften. Bindingsværksejendom med stråtrag. Opvarmning fra oliefyr.

Driftsbygninger:
Oprindelige bygninger ved gårdsplads indrettet til lager samt jagtstue m.v.

To stk. gastætte siloer på hver 500 tons til henholdsvis byg og hvede til foderforsyning, baseret på tørfoder fra egen foderproduktion i ældre anlæg placeret som tilbygning til de oprindelige bygninger ved ejendommen.
Forsyner for nuværende sohold og smågriseproduktionen.

Der påtænkes ændringer, således der alene laves smågrisefoder til Bagmarken, og opsætning af siloer til sohold, således at der kan indkøbes færdigfoder fremadrettet, hvilket betragtes som værende en god driftsmæssig løsning, henset til at foderstofferne efterhånden har opbygget god kvalitet til konkurrencedygtig pris set i forhold til hjemmeblanding.

Maskinhal/lade fra 1995 på ca. 623 m2, med indrettet planlager i galvende i to sektioner med plads til ca. 130 tons i hver med blæsekanal.

Ydermere fritliggende maskinhus på 473 m2 fra 1973, til maskinopbevaring.
Der er indrettet vaskeplads med afledning til separat beholder.

Bygninger tilknyttet svineproduktion:
Sostald fra 1991 på 1.223 m2, jf. BBR. Senere tilbygning i gavl indeholder gode medarbejderforhold med kantine, bad og toilet. Varme fra varmegenvinding.

Stalden rummer tre afsnit med farestier på henholdsvis 60, 66 og 56 farestier, i alt 182 farestier, og dermed god luft i forhold til nuværende produktion på ca. 700 årssøer.
Sidste farestaldsafsnit med 56 farestier er nyindrettet i 2007. Øvrige farestier er løbende vedligeholdt og fremstår i god stand.

Mellem farestaldsafsnit 2 og 3, er der i oprindelige drægtighedsstald oprettet bufferafsnit med sygestier og med god plads til søer, der trænger til opsyn/nursing.

Fra denne bygning mellemgang til løbekontrolstald fra 2007 på 668 m2 Meget overskuelig og fin løbestald indrettet med ca. 225 pladser, med ornegange samt afsnit i gavl med bokse til orner og gylte m.v.

I forlængelse af løbe/kontrolstald og parallelt med farestalde, nyrenoveret isoleret drægtighedsstald på dybstrøelse og med helt nye AZA- foderautomater. Stalden er opdelt i fire storstier.
Herudover særskilt stald renoveret i ca. 2012 til 2014 med plads til ca. 180 drægtige søer, der flyttes med intern grisevogn.

Staldene har overvejende Sønder Vissing staldinventar, nyere AZA foderautomater og nyere Skov klima og alarmanlæg. Samme forhold gør sig gældende på Bagmarken.

Samlet set en særdeles rationel arbejdsgang, hvor eneste minus er flytning af ca. 180 drægtige søer. Staldene er ikke nye, men absolut opdateret med en god orden, god luft og fine arbejdsrammer.


Bagmarken 4, 5672 Broby:
Ejendommen er beliggende ca. 1,3 km. af vej fra hovedejendommen og dermed fin intern logistik.

På Bagmarken foregår al smågriseproduktion samt karantænestald for indkøbte polte, og mindre produktion af vraggrise til slagtesvin.

Endvidere er bolig med samlet grundplan på 136 m2 og boligareal på 232 m2 indrettet til medarbejderbeboelse adskilt i de to plan.

De oprindelige bygninger ved gårdsplads er ikke i produktion, og kan overvejes nedrevet.

Produktionsbygninger i drift:
Fritliggende maskinhus fra 1982 på 275 m2, indrettet med påslag til foder til smågrisestald, således at der kan aflæsses fra intern transport under tag.

Staldbygning fra 1996 på 608 m2 indrettet til karantænestald til polte og slagtesvineproduktion af vraggrise.
For nuværende anvendes til årlig produktion af ca. 350 polte i karantæneafsnit og ca. 600 slagtesvin.

Fritliggende smågrisestald opført i 2007 på 1.462 m2, med ydermur i betonelementer.
Opdelt i 8 sektioner, med 20 stier i hver, med bred inspektionsdrivgang.
Rummer kapacitet til min. 4.000 smågrise på stald, og dermed aftag af samlet produktion ved ca. 700 søer.
Stalden er helt opdateret og med rigtig god arbejdsgang suppleret med alle de for nuværende produktionsrelaterede ønskede faciliteter, herunder varmeforsyning fra jordvarmeanlæg med oliefyr som buffer.
Der er gulvvarme og rumvarme i alle sektioner.

Besætning, beholdninger og maskiner:
Flot effektivitet med 38,3 fravænnede grise pr. årsso over de sidste to måneder og 39,1 for den sidste måned, med potentiale 40 grise pr. årsso.
Status: Blå SPF + Myc.
CHR 10406 - Brandholmvej 11
CHR 98571 - Bagmarken 4

Besætning, maskiner og beholdninger tilkøbes til dagspriser pr. overtagelsesdagen, idet den udbudte pris alene er for den faste ejendom inkl. betalingsrettigheder.


Konklusion:
Meget velholdt produktionsanlæg, der fremtræder strømlinet i god drift, og med overvejende sandsynlighed kan udvides til større produktion i fremtiden.
God indtjening fra dag 1, hvor køber indtræder i god gående drift uden de store opstartsomkostninger.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kontakt

Palle Jespersen

Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen
Ansv. Indehaver
Valuar
Ejendomsmælger, MDE
  vcard

Ring til Palle

6611 7755

2170 9541

Eller send en besked

For- og efternavn*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Denne side anvender reCAPTHA som er beskyttet af Googles Privat Politik og Servicevilkår.
Besøg mæglerforretningen og se hvad de ellers har til salg i området

Lignende ejendomme

Sorter efter:

Bestil salgsvurdering
Indlæser...
Internet Explorer understøttes ikke
Du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Brug en af følgende browsere til at besøge vores side.