1 / 37

+ 34

Ruevej 20 Rue, 5462 Morud

214 m2 60.500.000 kr.

Eftertragtet planteavlsbedrift ca. 280 ha på Nordfyn/Odense kommune

Der udbydes nu en stor samlet bedrift af planteavl med i alt ca. 280 ha på Nordfyn og i Odense kommune.
Bedriften er sammensat af i alt 7 stk. landbrugsejendomme, hvoraf alene de 2 har bygninger, mens 5 ejendomme er bygningsløse.

Fordeling af jord i hhv. Nordfyns og Odense kommune:

Nordfyns kommune (ca. 168 ha) fordelt på ejendommene
- Ruevej 20 (hovedejendom med bygninger) ca. 78 ha
- Rue Hed 64 (bygningsløs) ca. 17 ha
- Himmelstrupvej 75 (med bygninger) ca. 48 ha
- Pilegårdsvej 3 (bygningsløs) ca. 8,5 ha
- Flintebjerg 12 (bygningsløs) ca. 16 ha

Odense kommune (ca. 112 ha) fordelt på
- Bredbjerg Gyde 16 (bygningsløs) ca. 71 ha
- Store Pederstrupvej (bygningsløs) ca. 41 ha

Så samlet set er ejendommene utrolig velegnet for den kapitalstærke køber, der ønsker væsentlig investering i relativ meget fynsk landbrugsjord samlet tæt ved Odense og i den bedste del af Nordfyns kommune tæt på den eftertragtede Langesø Skov m.m. og i et område, hvor det oser af velstand med en meget righoldig bestand af velrenoverede landbrugsejendomme beboet og anvendt af ejere med styr på økonomien og råd til at pleje og passe bygninger og omgivelser med stor positiv afsmittende naboeffekt, der virker tiltrækkende for nye købere til dette område.

Den længste indbyrdes afstand mellem de udbudte jorde udgøres mellem Pilegårdsvej 3 i det nordvestlige hjørne til Store Pederstrup Vej i det sydøstlige hjørne med i alt ca. 7-8 km, så det må betragtes som overskueligt med samlet set i alt 280 ha fordelt på 2 kommuner.

Jordene vil jeg beskrive nærmere under de enkelte ejendomme. Som det fremgår af skema for jordfordeling udgør det egentlige omdriftsareal i alt ca. 220 ha ud af i alt ca. 280 ha (ca. 78%), hvor ca. 60 % af det dyrkbare er JB 6, mens resten svinger omkring jb 3-4 dog med relativt stor dyrkningssikkerhed på de lettere arealer med de ”rigtige”” afgrødevalg og i driftsår med gennemsnitlig nedbør i vækstsæsonen. Op imod 30 ha i markplan fordelt med areler til permenemt græs, brak og miljøgræs, således i alt ca. 250 ha med EU-støtte. Fredskov og øvrige arealer bygninger, have, hegn og naturarealer udgør ca. 26 ha.

Ruevej 20, 5462 Morud
Dette er hovedejendommen for sælger og tjener dermed som bopæl og virksomhedsadresse for ejerfamilien. Ejendommen har for ca. 10 år siden haft en mellemstor svineproduktion med søer, smågrise og slagtesvin men har d.d. alene en produktion, der kræver beskeden arbejdsindsats på opfedning af ca. 4.000 slagtesvin/år fra 7-100 kg.

Produktionen af nævnte svin sker fra bygning 10 fra 1995 oprindelig opført til søer og smågrise på i alt ca. 1520 m2 opført i røde mursten og eternittag.

Der er god plads i bygningen til den nævnte produktion, hvorved den er rationel og nem at passe med vådfodring, god ventilation samt et velfungerende gyllesystem. Fodringsanlæg og inventar har nogle år på bagen men er vel løbende vedligeholdt og fornuftigt fungerende.

Der foreligger fornuftig leverandøraftale på levering af de nødvendige 7 kg. Grise/år, der anses for mulig for en ny ejer at overtage.

Mulighed for fornuftig udlejning af dette anlæg vil absolut også være til stede for en ny ejer, der ikke selv måtte ønske selvdrift på denne driftsgren.

I forhold til BBR skal der ske en del tilpasninger i forhold til de registrerede bygninger.

Vinkelret på stuehuset er nyopført en bygning 11 - velfærds- og administrationsbygning - på i alt ca. 375 m2 opført i stil med stuehuset i røde sten og glaseret tegltag. Indrettes bl.a. med værksted, kontorer, mødelokaler, baderum og køkken og forberedes til lejlighed for ansatte på del af 1.salen, hvor bl.a. Velux tagvinduer er isat som forberedelse til det nødvendige lysindfald.

Hele denne bygning er isoleret på alle sider efter nyeste bygningsreglement og op-varmes fremover med nyt og effektivt jordvarmeanlæg. Bygningen mangler færdiggørelse indvendigt. Omkring færdiggørelse af dette projekt kan dette aftales nærmere med sælger.

Bygning 9 – næst efter bygning 11 ligger tidligere svinestald fra 1979 på 352 m2, som er under nedrivning og dermed skaber den naturlige luft og afstand ned til det ”private område””, hvor stuehus og bygning 2 er placeret.

Bygning 8 – tæt på bygning 9 under nedrivning - er tidligere svinestald på i alt ca. 285 m2, som er ryddet for inventar, gyllekummer fyldes op og fast gulv støbes, hvorefter den forventes anvendt til lagerformål med udlejning for øje, idet den er fuldt isoleret. Taget er under udskiftning til nyt eternittag her i 2023.

Bygning 2 er maskinhus på 366 m2 fra 1974 med metalplader som ydervægge og ældre eternittag uden støbt bund.

Derudover er bygning 13 nyopført stor lagerhal uden isolering på i alt ca. 1550 m2 med målene 25 x 62 meter, hvorved indsatte barrierer på de lange sider fortsat vil kunne opretholde inden dørs mål på mi. 20 x 60 meter, som er målkravene til ridehaller til undervisningsbrug, som øger anvendeligheden af denne hal i et område med mange heste og dermed stor interesse for at kunne træne ridning inden dørs, som er et stort naturligt behov i DK på den største tid af året.

Endelig 3 gylletanke på hhv. 1.257 m3, 800 m3 og 2050 m3 = i alt ca. 4.100 m3 – disse er placeret ca. 150 meter syd øst for stuehuset – og dermed ude af synsfelt og med (næsten) ingen lugtgener m.m. i forhold til bolig og haven m.m.

Stuehuset til ejendommen er som nævnt placeret vinkelret på bygning 2 med sydvendt have foran hele den sydvendte facade.
Opført i 1904 i røde mursten og med glaseret tegltag og fra perioden bedre byggeskik i DK med høj sokkel, mange fine detaljer i facaderne og kviste.

Nyere termovinduer og er højt placeret i det lettere kuperede terræn med unik og charmerende udsigt over den flotte natur i området, som tæt ved Langesøskovene er blandt de mest eftertragtede bosætningssteder på Fyn under 15 km fra Odense og kun ca. 10 km fra den fynske motorvej.

Boligarealet er på i alt 214 m2 incl. 1.salen + 120 m2 kælder, hvor sidstnævnte er det senest renoverede i fuld boligstandard svarende til næsten 334 m2 bolig i 3 plan.

Derudover er såvel stueplan som 1.salen renoveret væsentligt og gennemgribende inden for de seneste 10-15 år og fremtræder dermed overalt lyst og venligt med højloftede rum og en særdeles velvalgt planløsning overalt.
Bl.a. skal den meget markante og indbydende hall lignende entre fremhæves som en styrke samt det store spisekøkken og spisestue et stort rum vendt mod den sydvendte have.

Med til denne ejendom hører i alt ca. 78,6 ha, hvoraf de ca. 63 ha er i omdrift hvert eneste år. Ca. 2 ha med græs i omdrift, ca. 3 ha permanent græs og dermed i alt ca. 68 ha med EU-støtte/år.

De dyrkbare marker er samlet i umiddelbar tilknytning til bygninger fordelt i gode store marker og i en ensartet dyrkningssikker bonitet JB 6.
Arealerne er lettere kuperet og ikke vandlidende.
Resten ca. 10 ha er med remisser, mindre skov, hegn, markveje og relativt stort areal omkring bygningerne.

De udlagte græsarealer er overvejende beliggende med udsigtsafstand fra stuehuset og anvendes af ejeren til afgræsning af ca. 8 moderdyr af den ekstensive kødkvægrace Galloway.

Samlet set en yderst eftertragtet beliggende ejendom med god mængde dyrkningssikker landbrugsjord til brug i egen drift og/eller rentabel bortforpagtning, gode arealer til natur og jagt, bygninger der under et hører hjemme i den absolutte top inden for stand, anvendelsesmuligheder, arkitektur, harmoni og valg af gode materialer og byggestil samt ikke mindst en beliggenhed, der endnu engang fremhæves, som en af de absolut bedste på hele Fyn i forhold til infrastruktur, områdets kendetegn og generelle natur helt i top på skalaen for unikke fritidsoplevelser inden for ridning, golf, jagt m.m.

Rue Hed 64, 5462 Morud
Dette er en bygningsløs ejendom på i alt ca. 17 ha beliggende ca. 2-3 km. sydøst for hovedejendommen.

Jorden er samlet i en stor parcel, hvoraf ca. 12,5 ha er i omdrift, ca. 2 ha er permanent græs/majs til modenhed, mens resten i alt ca. knap 3 ha er remisser, hegn m.m.

Den dyrkbare del er JB 3 og lettere kuperet, ikke vandlidende og dermed vel drænet.

Jordstykket er beliggende i område med mange hesteejendomme/naturejendomme med fokus på områdets mange herlighedsværdier.

Bredbjerg Gyde 16, 5462 Morud
En bygningsløs ejendom på i alt ca. 92,5 ha beliggende som hovedparten af den jord, som er beliggende i Odense kommune.

Den er fordelt i 3 parceller på hhv. ca. 62 ha, 8 ha og ca. 22 ha med indbyrdes afstand på max. 1 km. Af de 92,5 ha er ca. 55 ha i omdrift, hvoraf 60 % er JB 6, mens resten er jb 3-4. Lettere kuperet og ikke vandlidende. Ca. 11 ha er brak, hvoraf størstedelen er samlet i den nordøstlige parcel på i alt ca. 8,26 ha beliggende umiddelbart nord for rækkehusbebyggelse på Rensdyrløkken i Korup.

Henset til muligheden for Rugårdsvejs flytning mod nord/kombineret med nye udstykningsmuligheder vil dette jordstykke kunne have betydelig merværdi, når ændret anvendelse f.eks. til tæt/lav bebyggelse er muligt.

De sidste ca. 6 ha udgøres af skov, remisser og hegn m.m. Denne bygningsløse ejendom skal ses i sammenhæng med Store Pederstup Vej, Odense NV, som udgør i alt ca. 41 ha,som særskilt kommenteres neden for.

Store Pederstrup Vej, 5210 Odense NV
Bygningsløs ejendom på i alt ca. 41 ha, som ligger i skel til førnævnte Bredbjerg Gyde 16, 5462 Morud. Er samlet i 3 parceller med meget kort indbyrdes afstand. Ca. 22,5 ha er i omdrift og ca. 10 ha permanent græs. Lettere kuperet og fordelt 50/50 på jb 6 og jb 3. Resten af jorden til denne ejendom i alt ca. 8 ha udgøres af skov, remisser og hegn. Dermed er denne ejendom beliggende med meget store naturværdier og jagtpotentiale midt mellem Langesøskovene og Odense Centrum.

Himmelstrupvej 75, 5462 Morud
En ejendom med bygninger på i alt ca. 48,5 ha beliggende ca. 4-5 km syd for hovedejendommen og kun ca. 2 km vest for den største af de bygningsløse ejendomme i Odense kommune.

Bygningerne udgøres udelukkende af nedrivningsegnet bolig, der er udlejet for et mindre beløb/md. Jord i omdrift udgør i alt ca. 44,5 ha og er samlet i 6 marker med meget kort ind-byrdes afstand og dermed godt arronderet på ejendomsniveau.

Al jord er JB 6 lettere lerholdigt og skal dermed helst dyrkes just in time. Dermed er udbyttet langt de fleste år også over det gennemsnitlige på Fyn svarende til min. 10 tons/ha i hvede.
Udover mindre areal med permanent græs henligger resten i alt ca. 3,5 ha med små remisser og hegn m.m.

Pilegårdsvej 3, 5471 Søndersø
Mindre bygningsløs ejendom på i alt ca. 8,58 ha, hvoraf ca. 8,19 ha er i omdrift i 2 marker på hver sin side af offentlig vej. Den er placeret ca. 500 meter vest for den vestligste del af jorden til hovedejendommen. Al er jb 6, overvejende i fladt terræn og dermed yderst dyrkningssikkert.

Flintebjerg 12, 5462 Morud
Bygningsløs ejendom på i alt 16,24 ha, hvoraf ca. 12 ha er i omdrift. Fordelt på 3 marker med længste indbyrdes afstand lige under 2 km i luftlinie (nord-syd).

Mark på 5,7 ha er beliggende i umiddelbart skel til jorden til hovedejendommen. Denne mark er jb 6 og i dyrkningssikker og ensartet bonitet.

Den sydligste mark på i alt ca. 6,33 ha dyrkbar jord er beliggende få meter fra den bygningsløse ejendom Rue hed 64.
Denne mark er jb 4, overvejende fladt terræn. Endelig 2 mindre lodder på i alt ca. 0,47 ha med permanent græs. I denne parcel figurerer 1 ha med ikke dyrkbare arealer. Ca. 2 udgøres af hegn og mindre remisser på de 2 markparceller på hver ca. 6 ha.

For yderligere oplysninger om bygningers alder/størrelse og øvrige registreringer, jfr. BBR, på ejendommene henvises til nedenfor i nærværende salgsopstilling.

Økonomisk overblik

Kontantpris 60.500.000

Kontakt

Skal du også sælge?

Kontakt os og få en gratis salgsvurdering, så ved du hvad din bolig er værd.

Få en gratis salgsvurdering

Hvor langt er der til nærmeste?

Afstand til nærmeste
Transport:
551 m
Indkøb:
2,06 km
Daginstitution:
1,31 km
Skole:
1,83 km
Sport og fritid:
2,2 km
Sundhed:
2,01 km
Ladestandere:
2,09 km
Lynladere:
7,1 km
Rejsetid

Se hvor lang tid der er mellem denne bolig og en anden adresse

I bil:
- min
På cykel:
- min
Med offentlig transport:
- min

Fakta om Nordfyns Kommune

INDBYGGERE

29.610

GRUNDSKYLD

15,100‰

KOMMUNESKAT

26,00%

SKOLER

5

BØRNEPASNING

Vuggestue 3.493 kr./md.
Børnehave 1.907 kr./md.
Læs mere om kommunen

Lignende ejendomme

Se alle lignende ejendomme
Indlæser...